วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศออสเตรเลีย 2022

ขั้นตอนการขอวีซ่าออสเตรเลีย (Visa Australia) อัพเดท ปี 2022 การยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย โดยผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย (Immi Account) เท่านั้น หลังจากทำการยื่นผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ต้องไปศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อเก็บข้อมูลชีวภาพ (รูปถ่ายและลายนิ้วมือ)

จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน สำหรับยื่นวีซ่าผ่านระบบออนไลน์

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หน้าที่มีรูปและข้อมูลของเรา     
  โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมการเดินทาง และเหลืออายุอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเซนต์ชื่อกำกับให้เรียบร้อย)

 2. สำเนาประวัติการเดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีตราแสตมป์จาก ตม. ประเทศต่างๆ ที่เราเคยเดินทางไป ทุกหน้า (เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเซนต์ชื่อกำกับให้เรียบร้อย)

 3. สำเนาพาสปอร์ตเล่มเก่า พร้อมหน้าที่มีประวัติการเดินทาง(ตราแสตมป์ ตม.) ทุกหน้า (ถ้ามี) (เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเซนต์ชื่อกำกับให้เรียบร้อย)

 4. รูปถ่ายขนาด 3.5 X 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 6 เดือน

 5. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องแปลก็ได้) (เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเซนต์ชื่อกำกับ ให้เรียบร้อย)

 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องแปลก็ได้) (เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเซนต์ชื่อกำกับให้เรียบร้อย)

 7. แผนการเดินทางและการท่องเที่่ยว
  ในแต่ละวัน โดยระบุรายละเอียดว่าเดินทางถึงวันไหน เดินทางกลับวันไหน แต่ละวันไปไหนบ้าง รวมทั้งระบุเที่ยวบินขาเข้าและขาออกที่เราวางแผนเอาไว้ โรงแรมที่คาดว่าจะเข้าพักกรณีจะพักโรงแรม ไม่ได้พักกับเพื่อนหรือญาติ พิมพ์เป็นตารางให้เข้าใจง่ายๆ


 8. STATEMENT หลักฐานทางการเงิน (เอกสารควรเป็นภาษาอังกฤษ)
  แสดงทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอสำหรับการเดินทาง เช่น บัญชีออมทรัพย์ (หรือบัญชีเงินเดือน) ที่มีความเคลื่อนไหวสม่ำเสมอย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ STATEMENT บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนย้อนหลัง หรือสำเนาแสดงการถือหลักทรัพย์หรือหุ้นหรือกองทุน เป็นต้น


 9. หลักฐานการประกอบวิชาชีพ (อันนี้สำคัญมาก เพราะจะเป็นการยืนยันว่า เรามีภาระผูกพันที่ประเทศไทยจริงๆ และสนับสนุนตัวเราว่าเราไปแล้วกลับ ไม่หนีวีซ่า)
 • สำหรับพนักงานประจำ >> หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทนายจ้าง ระบุ ตำแหน่ง / เงินเดือน / วันที่เริ่มงาน ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา / และระบุประเทศที่จะเดินทางไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ >> หรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ใช้หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
 • สำหรับฟรีแลนซ์ หรือผู้ที่ไม่มีรายได้ >> เอกสารที่มาของเงินในบัญชี(จากพ่อ-แม่/ผู้ปกครอง/แฟน) หรือเอกสารการเสียภาษี (ในกรณีของฟรีแลนซ์) หรือ อาจจะเขียนจดหมายแนะนำตัวเองแนบไปด้วย
เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นและต้องการใช้สนับสนุนข้อมูลของเรา เช่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ กรณีที่เดินทางเป็นกลุ่มหลายคนกับญาติหรือไปเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ออสเตรเลีย หลักฐานแสดงการสนับสนุนทางการเงิน (SPONSORSHIP) และสถานภาพทางการเงิน
ของผู้ให้การสนับสนุนกรณีที่มีผู้ออกเงินให้เราเดินทางไปเที่ยว
หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน กรณีที่เราไปขอพักกับเพื่อนหรือญาติที่นั่น เป็นต้น

ข้อแนะนำ  เรื่องเอกสารควรให้เช็คให้ละเอียดและเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เอเจนซี่จะคอยให้คำปรึกษาและตรวจเช็ครายละเอียดของเอกสารทุกจุด ทุกกระบวนการ (วีซ่าจะผ่านหรือไม่นั้น เอกสารหลักฐานมีผลอย่างมาก) เพราะแต่ละคนนั้นอาจจะใช้เอกสารในรูปแบบ ที่ต่างกัน  ด้วยต่างอาชีพกัน หรือมีแหล่งทุนทรัพย์ที่ไม่เหมือนกัน ก็ใช้เอกสารก็ต่างกันด้วย แนวคิดสำคัญในการเตรียมเอกสารคือ  
การยืนยันว่าเรามีตัวตนจริง มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับเดินทางและท่องเที่ยวในระยะเวลาที่เราต้องการไป มีภาระผูกพันที่ประเทศเกิดจริงและไม่มีความตั้งใจหรือส่อเค้าที่จะหนีวีซ่าหรือใช้วีซ่าผิดประเภท

New phones available
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!